Cover

HỎI ĐÁP

Các câu hỏi chung (4)

Kết nối ứng dụng (2)

Thông tin ghi nhận kết quả (3)

Ghi nhận kết quả tự động (4)

Ghi nhận kết quả thủ công (1)

Ghi nhận kết quả hoạt động Xanh (1)

Đồng bộ kết quả (6)

Giao nhận phần thưởng (1)

Giải thích thuật ngữ và tính năng (8)