icon-5symbol_ngang
HOẠT ĐỘNG GẦN ĐÂY
Hoạt động Quãng đường thực tế Thời gian Pace Quãng đường quy đổi
strava
Morning Walk 05/01/2024, 08:22
3.17 km 00:49:14 15:31 /km 3.17 km
strava
Evening Walk 04/01/2024, 18:30
6.85 km 01:45:29 15:24 /km 6.85 km
strava
Evening Walk 03/01/2024, 19:20
1.49 km 00:31:59 21:32 /km 1.49 km
strava
Afternoon Walk 08/10/2023, 16:35
4.02 km 00:40:45 10:08 /km 4.02 km
strava
Evening Walk 07/10/2023, 19:54
3.76 km 00:37:29 9:58 /km 3.76 km

Xem thêm

Hoạt động Quãng đường thực tế Quãng đường quy đổi Thời gian Tốc độ trung bình

Xem thêm

Hoạt động Quãng đường thực tế Quãng đường quy đổi Thời gian Tốc độ trung bình

Xem thêm

Hoạt động Thời gian Calories tiêu thụ Quãng đường quy đổi

Xem thêm

Hoạt động Thời gian Số lần thực hiện Calories tiêu thụ Quãng đường quy đổi

Xem thêm

Ngày ghi nhận Số bước chân Quãng đường quy đổi

Xem thêm

Thời gian Tên hoạt động Loại hoạt động Chi tiết

Xem thêm

THỬ THÁCH ĐÃ THAM GIA